Felaktig kallelse!

Tyvärr har vi en grupp medlemmar som inte vill följa de demokratiska spelregler som finns i vår förening. Ni känner säkert till att det finns en grupp inom föreningen som kallar sig “Rädda Smederna”. En grupp som dessutom innefattar personer som inte är medlemmar.

Styrelsen har tidigare mottagit e-post med krav om att hålla ett extra årsmöte för att kunna välja en ny styrelse. Avsändaren säger sig ha en namnlista med tillräckligt många medlemmar för att kunna kräva ett extra årsmöte. Någon lista har aldrig presenterats med hänvisning till GDPR och rädsla för repressalier. Det är ett helt rimligt krav att styrelsen vill se en lista med namnunderskrifter. Dels för att stämma av mot medlemsmatrikeln, dels för att se om personerna verkligen står bakom kravet på årsmöte.

Nu vill gruppen sätta demokratin ur spel genom att själva skicka ut kallelse till extra årsmöte.

Att kalla till ett extra årsmöte på falska grunder kan få katastrofala konsekvenser för föreningen. Om det genomförs ett årsmötet och det väljs en styrelse så innebär det att föreningen då har två styrelser. Något som inte är tillåtet för en juridisk person. I värsta fall så kommer då myndigheter, RF, banken m fl inte att betrakta oss som en juridisk person överhuvudtaget.

Enligt våra stadgar är “styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.” Som skrevs ovan så är det ett högst rimligt krav av styrelsen att kräva en lista för att försäkra sig om att minst en tiondel verkligen står bakom. Något skäl har heller aldrig presenterats. Gruppen hänvisar istället till ” styrelsens oprofessionella agerande“.

Om gruppen följer de regler som finns och skickar in en namnlista, med underskrifter samt skälen för begäran så kommer styrelsen självklart att utlysa ett extra årsmöte.

Styrelsen kommer däremot aldrig att svika det förtroende som årsmötet gav oss om det visar sig att gruppen endast består av ett fåtal rättshaverister som bara är ute efter att förstöra och inte vill följa en ideell förenings spelregler.

Kallelsen till extra årsmöte för Smederna Speedwayförening som nu annonserats har inte något stöd i våra stadgar och är alltså OGILTIG. Vi kan inte hindra några från att ha ett möte men det kommer aldrig att accepteras som ett Årsmöte och nuvarande styrelse kommer INTE att ta någon notis om det som avhandlas på detta möte.

/Styrelsen Smederna Speedwayförening